Cidades de  Afeganistão

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 
KA  KE  KH  KI  KL  KO  KR  KS  KT  KU  KW  KY 
 
Ksata Akara Kshatah Shalizar Ks̲h̲atah Shekhzay
Ksata Karez Kalay Kshatah Wulgay Ks̲h̲atah Sheykhzay
Ksata Salad Kshatta Aktarza'i Ks̲h̲atah Sohbat
Ksata Wulgay Kshatta Kanoza'i Ks̲h̲atah Sur Ghbarg
Ksatta Argatu Kshatta Karez Ks̲h̲atah Wezdan
Ksatta Bajaghar Kshattah Argatu Ks̲h̲atahMashowzay
Ksatta Garmab Kshattah Gawrgin Ks̲h̲attah Bajaghar
Ksatta Gawrgin Kshattah Ghbargay Ks̲h̲attah Hajji Tup
Ksatta Geryan Kshattah Kanowza'i Ks̲h̲attah Jeljay
Ksatta Ghbargay Kshattah Kariz Ks̲h̲attah Sang
Ksatta Haji Top Kshattah Marsenjey Ks̲h̲attah Sur Ghbarg
Ksatta Jeljay Kshattah Shah Juy Ks̲h̲attah Talaregh
Ksatta Kalay Kshattah Shelah Ks̄ata Ghani Murgh
Ksatta Karez Kshattah Siabat Ks̄ata Mel
Ksatta Masozay Kshhatah Ajrum Ks̄atta Akhtarza`i
Ksatta Osay Kshsatta Kala Ks̄atta Kanoza'i
Ksatta Sahjoy Ks̲h̲atah Bum Ks̄atta Lakhcak
Ksatta Sahoy Ks̲h̲atah Garmab Ks̄atta Malazay
Ksatta Salizar Ks̲h̲atah Geryan Ks̄atta Marsenjey
Ksatta Sela Ks̲h̲atah Ghani Morgh Ks̄atta Mil
Ksatta Sur Ghbarg Ks̲h̲atah Kala Ks̄atta Qeblatu
Ksatta Syabat Ks̲h̲atah Kalay Ks̄atta Sang
Ksatta Talaregh Ks̲h̲atah Kariz Ks̄atta S̄ekhzay
Kshata Kariz Kalay Ks̲h̲atah Kariz Kalay Ks̄atta Suhbat
Kshatah Akarah Ks̲h̲atah Lakhchak Ks̄atta Wezdan
Kshatah Mil Ks̲h̲atah Malazay Ks̄atta-bum
Kshatah Owshay Ks̲h̲atah Qeblahtu
Kshatah Salad Ks̲h̲atah Sang